Erstatning ved yrkesskade

 

Bilde av photo Børge Sandnes, Imgs.noYrkesskadesystemet har både en trygdemessig og en forsikringsmessig side. Det er viktig at skaden eller sykdommen meldes både forsikringsselskapet og trygdekontoret (NAV) ettersom disse vil dekke forskjellige deler av tap/utgifter ved yrkesskade. Melding om skade bør være detaljert og bør sendes så snart som mulig etter skadetidspunktet, senest innen 1 år. 


Bilde av j0434750Norges yrkesskadesenter veileder ved utfylling av skademeldinger til forsikringsselskap og trygd.


Dersom skaden blir langvarig vil skadelidte etter sykepengeperioden gå over på rehabiliteringspenger, eventuelt videre over på attføringspenger og uførepensjon. Skadelidte vil da påføres et betydelig inntektstap. Det er viktig helt fra begynnelsen får hjelp overfor forsikringsselskapet av advokat som er spesialist på yrkesskader.
 

Bilde av j0430727Erstatningsposter

Utmåling av yrkesskadeerstatning fra forsikringsselskap følger i utgangspunktet vanlige erstatningsregler, men er til en viss grad standardisert. Det er et vilkår at det må foreligge en arbeidsulykke og at det må være mest sannsynlig at ulykken er årsak til den etterfølgende lidelsen. Erstatningen fra forsikringsselskap kan være for
- påførte og fremtidige utgifter på grunn av skaden eller sykdommen
- påført inntektstap
- standardisert erstatning til dekning av fremtidig inntektstap
- mènerstatning

 

Påført inntektstap

Erstatning for påført inntektstap for perioden fra skadedato og frem til erstatningsutbetalingen beregnes konkret ved at man sammenlikner hva man ville hatt i inntekt dersom skaden eller sykdommen ikke hadde inntruffet med hva man faktisk har hatt i inntekt i samme periode. Sparte utgifter kommer til fradrag.

Erstatningsutbetaling for påført inntektstap er skattepliktig som inntekt.


Standardisert erstatning til dekning av fremtidig inntektstap

Beregningen skjer på basis av skadelidtes alder, pensjonsgivende inntekt før ulykken, fremtidig ervervsuførhet og (G) grunnbeløpets størrelse. Uføregraden angir hvor stor del av inntektsevnen som er tapt. Hvor uføregraden er mindre enn 100% reduseres erstatningen tilsvarende.

Grunnerstatningen er ikke skattepliktig som inntekt.

 

Mènerstatning

Bilde av krykker IIDersom den yrkesskadde er påført en varig og betydelig skade av medisinsk art skal det utbetales særskilt mènerstatning. Den medisinske invaliditeten må være minst 15% for at skaden skal ansees som betydelig. Erstatningen skal utbetales uavhengig av om den skadde er påført eller vil bli påført et økonomisk tap.

Beregning av erstatningen skjer på basis av skadelidtes alder, medisinsk invaliditet og (G) grunnbeløpets størrelse. Utgangspunktet for beregningen er grunnerstatningen for skadelidte på 45-46 år. Er skadelidte yngre forhøyes erstatningen, mens den reduseres for skadelidte som er eldre.

Mènerstatning er ikke skattepliktig som inntekt.