Spesielt om mènerstatning

 
 

Erstatning for tapt livsutfoldelse
I tillegg til erstatning for økonomisk tap, kan det gis erstatning for ikke-økonomisk tap – tap som ikke lar seg måle i penger, såkalt mènerstatning. Erstatningen er ment å være en kompensasjon for tapt livsutfoldelse og livsnytelse, smerter, osv.
 

Bilde av j0422326Vilkår

For å få tilkjent mènerstatning må det foreligger en skade av medisinsk art og denne må være varig og betydelig. Selv om det er et vilkår at skaden må være varig, er det likevel ikke slik at den må vare livet ut, men den må være langvarig. At skaden må være betydelig har i praksis vært det samme som at den medisinske invaliditeten må være på 15% eller høyere. Unntaksvis kan det likevel ytes mènerstatning ved lavere invaliditeter dersom mènet er spesielt belastende for den det gjelder.
 
 

Skadens størrelse - invaliditetsgraden

Invaliditetsgraden fastsettes gjerne i en medisinsk spesialisterklæring på bakgrunn av en
tabell utarbeidet av Sosialdepartementet. 

Invaliditetsgraden danner så grunnlaget for beregning av årlig mènerstatning etter følgende tabell.
 
Gruppe
Fastsatt invaliditetsgrad
Menerstatning
 
0
Lavere enn 15%
Ingen erstatning
1
15 - 24%
7% av grunnbeløpet
2
25 - 34%
12% av grunnbeløpet
3
35 - 44%
18% av grunnbeløpet
4
45 - 54%
25% av grunnbeløpet
5
55 - 64%
33% av grunnbeløpet
6
65 - 74%
42% av grunnbeløpet
7
75 - 84%
52% av grunnbeløpet
8
85 - 100%
63% av grunnbeløpet
9
Betydelig større skadefølger enn
 
ved invaliditetsgrad på 100%
75% av grunnbeløpet

Grunnbeløpet (G) er i dag kr. 72.006,-

Erstatningsutbetalingen

Den som er berettiget til mènerstatning kan få beløpet utbetalt som et engangsbeløp. Utbetalingen vil være fritatt for inntektsbeskatning.
Dersom en person tidligere fått utbetalt menerstatning ved yrkesskade som et engangsbeløp, og det inntreffer en ny yrkesskade, utgjør ny årlig menerstatning forskjellen mellom beløpet for samlet invaliditet og det som tidligere er innvilget.