Hva kan jeg ha krav på?


Bilde av j0433130Personskadeerstatning er ofte så komplisert at det er vanskelig for den enkelte selv å finne ut av sine rettigheter. Vi har kort beskrevet noen av dine rettigheter her. For ytterligere informasjon ber vi om å bli kontaktet. Benytt deg gjerne av vårt kontaktskjema.
Pasientrettigheter

Pasienters rettigheter reguleres primært av pasientrettighetsloven. Pasienter har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten. De pasienter som trenger det mest vil ha rett til hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Dette vil være såkalte "rettighetspasienter". Rettighetspasienter har også rett til nødvendig helsehjelp i utlandet dersom det ikke finnes et egnet medisinsk tilbud i Norge.
En pasient og pasientens eventuelle ledsager har rett til å få dekket nødvendige reiseutgifter i forbindelse med helsehjelp.
 Bilde av j0422619
Pasienten har rett til innsyn i sin journal. Ved henvendelse skal han/hun få en kopi av journalen, eventuelt mot betaling. 
Dersom pasienten mener at journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan han/hun be om at opplysningene rettes eller slettes.
 

Arbeidstakers rettigheter ved redusert arbeidsevne

Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis få mulighet til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt med tilrettelegging.

 

Behandling

Som yrkesskadet vil du ha krav på dekning av behandlingsutgifter.  
Det ytes full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysioterapeut, legemidler, spesielt medisinsk utstyr, proteser og ortopediske hjelpemidler så lenge man oppfyller visse vilkår i loven.
 
 

Trygdeytelser

Dersom du blir sykemeldt som følge av yrkesskaden, vil du som arbeidstaker ha krav på sykepenger fra trygden. Sykepengene utgjør 100% av fast lønn og mottas i inntil 52 uker. Eventuelt inntektstap som følge av tapt overtidsgodtgjørelse eller bonuser kan kreves dekket av yrkesskadeforsikringsselskapet.
Dersom du ikke kan gå tilbake til arbeid etter ett år med sykepenger, må du søke medisinsk rehabilitering, eventuelt yrkesrettet attføring. Rehabiliteringspenger og attføringspenger utgjør ca 66% av fast lønn og det lønnstap som oppstår vil måtte kreves dekket av yrkesskadeforsikringsselskapet.

Ytelser fra folketrygden, sammen med ytelser fra yrkesskadeforsikringsselskapet, skal dekke ditt økonomiske tap som følge av skaden. Du plikter å utnytte de rettighetene du har gjennom folketrygden før du eventuelt krever det overskytende tapet av yrkesskadeforsikringsselskapet.
 
Bilde av j0434750Yrkesskadedekningen i folketrygden omfatter ikke bare yrkesaktive. Den omfatter også flere andre grupper, for eksempel skoleelever, studenter og vernepliktige.

Mènerstatning

Ved varig og betydelig skade, noe som i praksis tilsvarer en medisinsk invaliditet på minst 15%, vil du ha krav på menerstatning som kompensasjon for det mèn du er påført. 


Yrkesskadeerstatning

Det er først og fremst økonomiske fordeler ved å få en skade godkjent som yrkesskade. Er du blitt arbeidsufør eller fått nedsatt arbeidsevne på grunn av en yrkesskade, vil du få utvidede rettigheter i folketrygden, og rett til ytelser fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Bilde av j0422236For å få krav på yrkesskadeerstatning må skaden meldes til yrkesskadeforsikringsselskapet. Normalt skjer dette i samarbeid med arbeidsgiver, men det er du som yrkesskadet som har ansvaret for at skaden meldes.Bilde av j0434750Skademeldingen vil være et meget viktig dokument i saken og Norges Yrkesskadesenter vil derfor anbefale at du kontakter oss for råd og hjelp i forbindelse med utfyllingen.

Erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapet vil være et supplement til trygdeytelsene, og i prinsippet skal de samlede utbetalingene stille deg i samme økonomiske situasjon som om du ikke var skadet.

Pensjonsrettigheter

Dersom du er medlem av en pensjonsordning på arbeidsplassen din, kan du i tillegg ha krav på ytelser derfra. Dette gjelder alle som er ansatt i offentlig sektor (stat, fylke eller kommune). For ansatte i private virksomheter vil pensjonsrettighetene variere fra arbeidsplass til arbeidsplass.
 

Juridisk bistand

Norges Yrkesskadesenter har nært samarbeid med advokater som er spesialister på personskadesaker og spesielt på yrkesskadesaker. Disse advokatene ivaretar dine rettigheter overfor forsikringsselskap og NAV. Du vil få informasjon om dine rettigheter og enkle råd som kan ha stor betydning for den videre behandlingen av skadesaken. Advokaten vil ha kjennskap til hvilke medisinske spesialister du kan benytte og hvilke du bør unngå å benytte. Ved yrkesskade har du krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand.