NAV trygd

 

                       Ytelser fra NAV

Bilde av navlogoNAV har flere ytelser som skal kompensere inntektsbortfall og
stønad til livsopphold ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade.


  • Etter nærmere bestemte vilkår kan du ha krav på sykepenger, rehabiliteringspenger,
    attføringspenger eller uføreytelser. Ved beregning av størrelsen på ytelsene benyttes grunnbeløpet (G) som for tiden utgjør kr. 72.881,-.
     
  • Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjelder enkelte unntak fra de generelle vilkår for å motta ytelser fra trygden. 
     
  • Ved yrkesskade gjelder noen særregler for beregning av ytelsene fra trygden.
  • Norges Yrkesskadesenter hjelper/veileder deg i forbindelse med krav overfor NAV trygd.