Attføringspenger

 

Formål:

Yrkesrettet attføring gis i forbindelse med tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for at medlemmet skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid.

 

Vilkår:

- Du må være mellom 18 og 67 år.
- Det stiles krav om minste medlemstid i folketrygden, i utgangspunktet tre år og du må oppholde deg i Norge.
- Du må på grunn av sykdom, skade eller lyte ha fått din evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt eller ha fått dine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass vesentlig innskrenket
- Du må registrere deg som arbeidssøker (via internett eller NAV lokalt)

 

Attføringspengenes størrelse: 

Attføringspenger ytes med 66 prosent av attføringspengegrunnlaget.
 
Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet (som blir kr. 143.576,-). For et medlem som får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som er klart dokumentert, er minste årlige ytelse 2,44 ganger grunnbeløpet (som blir kr. 177.830,-). Attføringspenger kan tidligst ytes fra og med den måneden medlemmet fyller 20 år og til den som forsørger barn, ytes et barnetillegg.
 
Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjøres unntak fra reglene om 3 års medlemskap og det ytes attføringspenger ved uførhet ned til 30 %.   
 
Søknaden med vedlegg sendes/leveres NAV lokalt der du bor.