Rehabiliteringspenger

 

Formål:

Rehabiliteringspenger er ytelse til livsopphold ved arbeidsuførhet på grunn av sykdom, skade eller svakhet. Ytelsen gis i en begrenset periode og det stilles krav til at man er under aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen.

 
Rehabiliteringspenger kan gis enten etter at retten til sykepenger er oppbrukt eller etter at du har vært arbeidsufør i sammenhengende 52 uker uten å ha hatt rett til sykepenger.
 
 

Vilkår:

- Du må være mellom 18 og 67 år.
- Det stiles krav om minste medlemstid i folketrygden, i utgangspunktet tre år og du må oppholde deg i Norge.
- Arbeidsevnene må være nedsatt med mint 50 % og må skyldes sykdom, skade eller lyte.
- Rehabiliteringspenger gis ikke sammenhengende i mer enn 52 uker. I særskilte tilfeller kan stønadsperioden forlenges i ytterligere 52 uker.
- Du må være under aktiv behandling med utsikt til bedring.
- Det stilles tilsvarende krav til aktivitet som ved sykemelding.
 
Ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade gjøres unntak fra reglene om opphold i Norge og 3 års medlemskap. Videre ytes rehabiliteringspenger ved uføregrader ned til 30 %.
 
Søknad om rehabiliteringspenger sendes NAV lokalt.
 
 

Rehabiliteringspengenes størrelse:

Rehabiliteringspengene utgjør i utgangspunktet 66 % av grunnlaget for rehabiliteringspengene. Grunnlaget fastsettes ut fra pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten, eller gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i de tre siste årene før arbeidsevnen ble nedsatt med minst halvparten.
 
Pensjonsgivende inntekt over 6 G (grunnbeløpet) regnes ikke med i grunnlaget for rehabiliteringspenger.
 
Minste årlige ytelse er 1,97 ganger grunnbeløpet (som blir kr. 143.576,-). Hvis du får nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom, skade eller lyte som klart er dokumentert, er minste ytelse tilsvarende 2,44 ganger grunnbeløpet (som blir kr. 177.830,-).  
 
Det gis barnetillegg til den som forsørger barn. 
 
Det gjelder egne regler for beregning av rehabiliteringspenger ved arbeidsuførhet som skyldes yrkesskade.