Sykepenger

 

Formål:

Sykepenger skal kompensere bortfall av inntekt for yrkesaktive som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.

 

Vilkår:

- Arbeidsuførheten skyldes egen sykdom eller skade.
- Du må ha vært i jobb i minst fire uker.
- Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten og inntektsgrunnlaget for   sykepengene må utgjøre minst 50 % av grunnbeløpet (1/2 G). Denne inntektsgrensen gjelder ikke for sykepenger i arbeidsgiverperioden.
- Arbeidsuførheten må dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring, eventuelt erklæring fra kiropraktor eller manuellterapeut.
- Under sykemeldingsperioden stilles det visse aktivitetskrav.
 
 

Sykepengenes størrelse:

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler sykepenger for de første 16 kalenderdagene av sykefraværet. Fra og med 17. sykedag er det folketrygden som betaler sykepengene.
 
Sykepengene skal i utgangspunktet dekke opp inntektsbortfall opp til 6G (som blir kr. 437.286,-) og beregnes ut fra den gjennomsnittlige inntekten din en fastsatt periode før du ble arbeidsufør. Overtids- og ferie godtgjørelse, samt andre særtillegg tas ikke med i beregningen.
 
For selvstendig næringsdrivende, frilansere og enkelte yrkesgrupper gjelder særskilte regler. Norges Yrkesskadesenter eller dets advokater kan hjelpe deg med disse reglene. 
 
Sykepengene kan graderes fra 100 prosent ned til 20 prosent. Ved delvis sykmelding har du rett til sykepenger tilsvarende graden av arbeidsuførhet.
 
Etter sykmelding i 52 uker, opphører retten til sykepenger. Tidsbegrensingen er den samme selv om du har vært delvis sykmeldt i hele perioden. Hvis du fortsatt ikke kan være i arbeid når sykepengene opphører, kan du ha rett til andre ytelser som rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring eller uføreytelser.