Uføreytelser

 

Formål:

En uføreytelse skal sikre inntekt til livsopphold ved langvarig nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller svakhet.

 
Det finnes to typer uføre ytelser: tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon.
 

Vilkår:

- Hovedreglen er at må du ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til du ble  ufør. 
- Du må være mellom 18 og 67 år. 
- Inntektsevnen din må være nedsatt på grunn av langvarig sykdom, skade eller lyte. Det er også et krav at sykdommen, skaden eller lytet er hovedårsaken til den nedsatte inntektsevnen.
- Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling og attføring for å bedre inntektsevnen din.
- Inntektsevnen din må være nedsatt med minst 50 prosent.
 
Søknad om uføreytelse fra folketrygden skal settes fram skriftlig eller muntlig til ditt lokale NAV-kontor.
   
Norges Yrkesskadesenter kan gi nærmere veiledning og orientering om ytelsene fra NAV og vilkårene for disse.