Trafikkskade som yrkesskade

Bilde av Foto Børge Sandnes, Imgs.noI en del tilfeller vil yrkesskaden være en følge av en trafikkulykke. Det kan være ansatte sjåfører som blir skadet i forbindelse med oppdrag, arbeidstakere som blir skadet i forbindelse med transport til og fra et møte eller fotgjengere og syklister som er på arbeid og blir skadet på arbeid mens de ferdes i trafikken.

 
 

Bilde av paragrafForsikringsdekning og lovvalg

Når en yrkesskade er en følge av en trafikkulykke vil skadelidte ha dobbel forsikringsdekning, likevel slik at det kun er det regelsettet som gir høyest utbetaling som kommer til anvendelse.
 
I bilansvarsloven har vi regler om erstatning dersom noen blir skadet av et motorkjøretøy. Disse reglene kommer i tillegg til reglene i yrkesskadeforsikringsloven og det kan ha stor økonomisk betydning om erstatningsoppgjøret beregnes etter det ene eller andre regelsettet.
 
Det er i det vesentlige beregningen av det fremtidige inntektstapet som er forskjellig under de to regelsettene.
 
I henhold til bilansvarsloven skal beregningen av det fremtidige inntektstapet skje individuelt. Dette gjøres ved at man beregner differansen mellom hva skadelidte ville hatt i inntekt dersom ulykken ikke hadde skjedd og den reduserte fremtidig inntekt/stønad.
 
Yrkesskadeforsikringsloven har standardisert beregningen av det fremtidige inntektstapet og erstatningen beregnes på bakgrunn av den reduserte arbeidsevnen, alder og inntekt før skaden. Det vil i mange tilfeller være slik at de med lav inntekt vil ha fordel av å få erstatningen beregnet etter de standardiserte reglene, mens de med høyere inntekt vil tape på et oppgjør etter standardreglene. Dette er imidlertid bare et utgangspunkt og erstatningen må beregnes konkret i de aktuelle sakene.
 
 

Bistand fra advokat

Norges Yrkesskadesenter har samarbeid med advokater som har lang erfaring i å foreta erstatningsberegninger etter yrkesskader og andre personskader. Vi anbefaler derfor at du lar våre advokater bistå deg i erstatningsoppgjøret, slik at du får den erstatning du rettmessig har krav på.